โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51

สร้างคน

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม

สร้างสรรค์องค์ความรู้

ผู้เรียนเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจได้

สร้างเสริมสังคมไทย

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเสมอภาคทางการศึกษา สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17 กันยายน 2562 Post By Admin ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน
3 กันยายน 2562 Post By Admin มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศจากโรงเรียน

ดูทั้งหมด

ผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประกาศด่วน/หนังสือราชการ