โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51

สร้างคน

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม

สร้างสรรค์องค์ความรู้

ผู้เรียนเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจได้

สร้างเสริมสังคมไทย

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเสมอภาคทางการศึกษา สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

18 สิงหาคม 2562 Post By Admin โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรเเกรมระบบดูเเลช่วยเหลือ
18 สิงหาคม 2562 Post By Admin ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยป้ายแดง ร.ป.ค.51

ประกาศจากโรงเรียน

ดูทั้งหมด

ผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประกาศด่วน/หนังสือราชการ