โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51

สร้างคน

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม

สร้างสรรค์องค์ความรู้

ผู้เรียนเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจได้

สร้างเสริมสังคมไทย

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเสมอภาคทางการศึกษา สนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7 กรกฎาคม 2562 Post By Admin วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
7 กรกฎาคม 2562 Post By Admin ศึกษาดูงานโครงการ Partnership School Project และจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประกาศด่วน/หนังสือราชการ