ต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

องคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู -นักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้(31 ก.ค. 62) พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ตลอดทั้งติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายมีชัย วีระไทยะ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เยี่ยมชมผลงานนักเรียนด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมต้นแบบและหุ่นยนต์ ความสามารถด้านดนตรีไทย ด้านศิลปะ ด้านนาฎศิลป์ ชมผลงานนักเรียนด้านอาชีพนักเรียน อาชีพเสริม อาชีพอิสระ START UP 51’ Product เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิต และพบปะให้โอวาทนักเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ได้เข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2512 บนเนื้อที่ 417 ไร่ เพื่อให้เป็นโรงเรียนการสงเคราะห์ ประจำเขตการศึกษา 11 ให้กับเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 และเขต 3) โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรควบคู่กับการฝึกทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และทักษะการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 791 คน ข้าราชการครูจำนวน 48 คน พนักงานราชการ จำนวน 13 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 5 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 23 คน

ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และปรับปรุงพ.ศ.2560 ตามบริบทของนักเรียน และจุดเน้นของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นทักษะการดำรงชีวิต ทักษะการทำงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและรูปแบบทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนางรอง อำเภอนางรอง 2 สาขา คือสาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาช่างเชื่อม และสาขาเกษตรศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง ในปีการศึกษา 2561 และยังได้รับทุนการช่วยเหลือด้านการศึกษาจากองค์กร สมาคม ชมรม มูลนิธิ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปอีกหลายทุน ส่งผลให้โรงเรียน และนักเรียนมีผลงานมากมาย

นอกจากนั้น มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หรือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนที่ห่างไกลชนบท (ทสรช) ที่พัฒนานักเรียนในด้านโครงงานคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การใช้ ICT สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช /มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องนุ่งห่ม /นายมีชัย วีระไวทยะ ให้การสนับสนุนในรูปแบบของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ School Bird และได้เข้าร่วมโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partner Ship School ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning ธนาคารโรงเรียน ตลอดจนการดูแลด้ายสุขภาพนักเรียน

หากข้อมูลข่าวสารมีปัญหา กรุณติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ E-Mail : [email protected]