ศึกษาดูงานโครงการ Partnership School Project และจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน

ครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัด ศึกษาดูงานโครงการ Partnership School Project และจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา

MCSE boot camps have its supporters and its detractors. Some people do not understand why you should have to spend money on boot camp when you can get the MCSE study materials yourself at a fraction of the camp price. However, who has the willpower to actually sit through a self-imposed MCSE training.