กิจกรรม Show & Share 2019 :สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

การร่วมกิจกรรม Show & Share 2019 :สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ณ อาคารซีซีอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกิจกรรม PIM ROBORTICS PLAYGROUND 2019 ณ สถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562

MCSE boot camps have its supporters and its detractors. Some people do not understand why you should have to spend money on boot camp when you can get the MCSE study materials yourself at a fraction of the camp price. However, who has the willpower to actually sit through a self-imposed MCSE training.